5.400.000.000
7.000.000.000
7.400.000.000

x Đóng
x Đóng